Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8 градуса) до 24 часа.

Условия за вземане: Препоръчително сутрин, на гладно

Лаймска болест – IgM /IgG

LOINC 40612-4; 5062-5
Кратко наименование“ Лаймска болест – IgM /IgG
Пълно наименование на теста: Определяне на IgM антитела срещу В.burgdorferi
Мерни единици: Полуколичествен тест
Методика: CLIA
Други имена: Лаймска борелиоза,Lyme disease
Материал: Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност: 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане: Препоръчително сутрин, на гладно
Референтни стойности: < 0.9 отрицателен; 0.9 – 1.1 граничен; > 1.1 положителен

Информация за пациенти

Същност на изследването
При изследване за лаймска борелиоза се доказват специфични антитела -IgM и IgG, които се образуват в човека след заразяване с причинителя на заболяването.

Защо и кога се изследва?
Изследване за лаймска болест се извършва само след като е имало ухапване от кърлеж или има симптоми, съвместими с тази инфекция.Важно е изследването да се направи минимум един месец след ухапването от кърлеж, за да могат да се образуват в организма специфичните антитела.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация
Взема се венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. Препоръчително е материалът да бъде взет сутрин, на гладно.
Отклонение от нормалните (референтни) стойности
Специфични IgM антитела се откриват в по-високи концентрации в ранните стадии на инфекцията, като в по-късните етапи те намаляват прогресивно.В първите седмици след инфектирането е възможно антителата да бъдат в много ниски стойности и теста да бъде отрицателен. Изолиран положителен резултат за IgG може да показва активна лаймска болест или преминала инфекция с персистиращи антитела. При неопределени и гранични стойности на антителата, както и за потвърждаване на диагнозата лаймска болест е препоръчително използването на имуноблот -тестове.

Често задавани въпроси

Заразен и опасен ли е за близките болният от лаймска болест? Болният от лаймска болест не може да зарази околните и не е опасен за тях.Заразяването става само чрез ухапване от определен вид кърлежи, които са заразени с бактериите, причиняващи лаймска болест.

Винаги ли след ухапване от заразен кърлеж човек се разболява от лаймска болест?
След ухапване от кърлеж, дори и той да е заразен с борелии, риска от раразяване е около 10%.По-висок е риска, когато кърлежа престои по-дълго време и при отстраняване му е нарушена негоната цялост.

Информация за лекари

Внедрен е иновативен кръвен тест- имуноблот за доказване на IgG антитела към причинителя на лаймската болест.При съмнение за невроборелиоза може да се изследва цереброспинална течност за наличие на специфични IgG антитела към Borrelia burgdorferiНамалена е цената на потвърдителният тест – имуноблот за доказване на IgМ антитела

1.Същност
Borrelia burgdorferi принадлежи към сем.Spirochetaeceae и е етиологичен агент на лаймската борелиоза.Причинителят на заболяването се пренася чрез различни видове кърлежи от род Ixodes.Лаймската болест е най-често срещаната кърлежово-преносима инфекция в световен мащаб.

2.Методи на определяне
имуноблот-тестове за доказване на специфични IgM и IgG антителасерологични изследвания за доказване на антитела от клас IgM и IgG срещу Borrelia burgdorferi по метода CLIA -хемилуминисцентен имунен анализдоказване на борелиозен антиген в кърлежиопределяне на специфични IgG в ликвор по метода CLIA

3.Клинично значение и информативно съдържание
Лаймската борелиоза е мултисистемно заболяване, което засяга нервна система, сърдечно-съдова система, ставен апарат и кожа. Въпреки че спирохетите ,причиняващи лаймската болест водят до мощен имунен отговор, те персистират в циркулацията. Заболяването преминава през различни клинични етапи, от ранна към късна инфекция.Сходността на клиничните симптоми на лаймската борелиоза с други заболявания, поставя диагностични затруднения поради многобразните и вариращи клинични прояви.
Резултат за IgM към Borrelia burgdorferi Резултат за IgG към Borrelia burgdorferi Интерпретацияотрицателен oтрицателен Без данни за инфекция.При съмнителни клинични симптоми се препоръчва изследване на втора серумна проба след 2-3 седмици.

  • положителен – отрицателен = Инфекция в ранен клиничен стадий
  • отрицателен – положителен = Възможна е инфекция във всеки клиничен стадий
  • положителен – положителен = Остра инфекция

Специфични IgM антитела се откриват в по-високи концентрации в ранните стадии на инфекцията, като в по-късните етапи те намаляват прогресивно.В първите седмици след инфектирането е възможно антителата да бъдат в недетектируеми стойности и теста да бъде отрицателен. Изолиран положителен резултат за IgG може да показва активна лаймска болест или преминала инфекция с персистиращи антитела. При неопределени и гранични стойности на антителата, както и за потвърждаване на диагнозата лаймска болест е препоръчително използването на имуноблот -тестове.

4. Индикации
кожни лезии подобни на erythema migrans;грипоподобни състояния след ухапване от кърлеж;неврологични заболявания, проявяващи се седмици до месеци след ухапването от кърлеж- менингити, енцефалити, асиметрични полиневрити,периферна пареза на лицевия нерв (особено при деца)засягане на костно-ставния апарат- артрит, с предимно засягане на коленни стави, артралгии, миалгии;засягане на сърдечно-съдова система- миокардит и перикардит;acrodermatitis chronica atrophicans,прогресиращ енцефаломиелит и хроничен ерозивен артрит- състояния типични за трети клиничен стадии на лаймската болест, проявяващи се години след ухапването.

Оцени сега